top of page

REGULAMIN

Klauzula Informacyjna – art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diagnostyka Medyczna Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 20, 91-310 Łódź, NIP:726-266-15-39 (e-mail: biuro@diagnostykamedyczna.com) dalej zwany „Diagnostyka Medyczna”.

 2. Diagnostyka Medyczna będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług, objętych udzielonym zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, wyłącznie w niezbędnym zakresie.

 3. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, jak imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i niezbędne dane dodatkowe.

 4. Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wskazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ochrony żywotnych interesów innych osób fizycznych.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane z zapewnieniem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych  zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną (art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych). 

 6. Diagnostyka Medyczna będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.

 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom oraz podwykonawcom – tylko w celu umożliwienia prawidłowego wykonania zleconej usługi, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

 8. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • Żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

  • Sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  • Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

  • Przenoszenia danych,

  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie umowy o świadczenie usług.

 10. Informuję, iż Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

 11. W każdej chwili, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przez jej wycofaniem. W razie potrzeby usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt pod mailem: biuro@diagnostykamedyczna.com

bottom of page